Қазақстан газеті №12 - 31.05.1912

Концерты К. А.-М. Тухватуллина.

На днях возвратился из Туркестанского края местный мусульманский певец К. Аль-Мутыги Тухватуллин, который в зимнем сезоне дал успешные концерты в Оренбурге, Актюбинске, Орске, Казалинске, Перовске, Туркестане, Тешкенте, Коканде, Самарканде, Намангане, Андижане и в Бухаре. Во многих городах Тухватуллину преподнесены адреса и разные драгоценные подарки.

Тухватуллин приехал в Уральск с целью отдохнуть и в это время намерен дать только один концерт в пользу местного мусульманского благотворительного общества. В настоящее время Тухватуллин начал писать мемуары своего путешествия.

Вымирание кочевников.

Северо-кавказские кочевники – калмыки, ногайцы и караногайцы – вымирают с каждым годом, и, возможно, что через каких-нибудь 20-30 лет от этих монгольских племен не останется следа.

Вымирание их началось вслед за окончательным покорением Кавказа, когда русские начали систематически спаивать кочевников, приобретая у них за бесценок скот, лошадей, снимая в аренду громадные пространства плодороднейшей земли.

Киргизский народный суд в связи с правовым положением инородцев степного края (продолжение) (Соч. Барона Б.Н. Дельвига)

Надобно заметить, что вообще положение женщины у киргизов, как и у большинства некультурных народов, совершенно бесправно. С рождения и до смерти она в полном смысле раба сначала своих родителей, затем мужа, а по его смерти – его родственников. В малолетстве ее просватывают или, правильнее сказать, запродают за скот какому-нибудь часто ей совершенно неизвестному киргизу, который берет на себя обязательство выплатить родителям ее калым, т.е.

Ленада болған оқиғаның зардабы

Ленада болған уақиға хәкімлерді де ойға түсірді. Болыб өтміш Тұрбов һәм Корлов деген генералдар өз замандарында айтқан екен, хызметшілер тарафынан йәки халық тарафынан шықған уақиғаны басу үшін жайау солдат шығару керек емес, атды солдат шығару керек. аның үшін жайау солдатдардың закон бойынша әлкідей бұзық ақылменен жиылған көбді өздеріне елу (50) қадамнан жақын жіберуге ыхтиарлары жоқ. Әгар елу (50) қадамнан жақын келсе-ақ жайау солдатдар ыхтиарсыз атыб жібереді. Әгар бұндай уақиғаға атды салдатдар барса, қару жұмсамай-ақ атбен қуыб, қамшыменен жасқаб-ақ жиынды таратар еді деген екен.

Түркие-италиа соғысы

 

Түркиенің Айдын деген уалайатындағы (губерниасындағы) Исмирна деген үлкен қалада көбден мекенденіб отырған бір талай италиандар бар екен. Соларды түрікдер жетім-жесірден басқаларын қуыб, өз жерлеріне жіберіб жатыр.

 

Радосдағы соғыс

Ақ деңіздегі Радос деген аралда жаңадан соғыс болыб, түрікдер италиандарды жеңіб, 1000 кісі италиандар түрікдің қолына түскен.

 

Дарданел

Ғабдоллаға жауаб

 

50-60 үйге бола хүкім расхот етбейді дейді қала салу үшін жер бөлдіріб алушылықға аз болғанда бір қисым керек (уолыс). Білем деген адамдар бұлай дейді: аз үй болсын, көб үй болсын, жақсы жерлеріне үндемей-түндемей өздері-ақ қала салыб отыра беру керек дейді. Қала салғанда флан тайақдан өлшеб алыб, көше шығарыб, ол көшені түзу шығарыб, қадімгі қала етіб салу керек. тек бір жерге ұйлығыб жиналуды хәкімдер қала деб танымайды дейді. Һәм ол қаланы жақсы жерге жақын салу керек дейді.

 

Жалған ғарыздың файдасы

Мұхтарам «Қазақстан» газитасын басқарушы

Газетіңізге басуыңызны һәм жауабын да күтеміз.

Жерлеріміз бірінші 2-нші сорт болғанда, бір жерге жиыламыз деб жан басына йағни ер адамдарымызға жер сұрағанда нендей ретбен, уа нендей орындан сұрауға тиіс болады.

Бір болысдан 50-60 шамалы үй сұрағанда имкані бар ма, йә болмаса мұндай аз үй сұраушыға болмай ма? Қаратаев уа ғайри ларының әзіріне жан басына алған жерлері уақытна көре жарарлық көрінеді. Сұрағанда соларға берілген жердің десиатина хисабы менен атаб сұрауға ма, йә болмаса қалай анық ашық жазуыңызды өтінеміз.

Ғабдолла бин әл-КАМАЛИ

 

Милет адамдарына

     «Хұб алутұн мән алаймән», мағынасы: ағайын, туған халқын сүйіб, ғамын жемек – Ислам дінінің белгісі. Йағни «Шын мұсылман сол болар – халқына файдасы тиер» - деб Пайғамбарымыз айтқан. Енді бізде осы хадисқа муафиқ боларлық адамдар «Қазақстан» бетінде көб көрінеді. Біреуі - ахли ғылымнан қалам йәрдемшісі Бахытжан мырза, екіншісі - саудагерлерден пұлмен жәрдемші Иусуфов Ғабдырахман мырза, үшіншісі - ахли мансабдан уолыс Ұуақ мырза.